Przetwarzanie danych osobowych (RODO)

Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z prowadzoną działalnością przetwarzamy dane osobowe. Dbamy o to, aby Państwa dane osobowe były bezpieczne oraz przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1. Administrator danych osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest INTELYO Sp. z o.o., ul. Zelwerowicza 4/4 02-928 Warszawa.
Dla większej czytelności informacji, administrator poniżej posługuje się zaimkiem „my”.

2. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:
W sprawach związanych z danymi osobowymi, w tym w celu realizacji przysługujących Państwu praw, mogą Państwo kontaktować się z nami drogą elektroniczną na adres email info@intelyo.com.
Skrót RODO używany poniżej oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
a. prawo dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
b. prawo sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO),
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych – mogą Państwo złożyć do nas wniosek o usunięcie swoich danych osobowych w wypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art. 17 ust. 3 RODO,
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć do nas wniosek o ograniczenie przetwarzania danych: (1) jeśli kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić nam prawidłowość tych danych; (2) jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem a Państwo sprzeciwią się usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; (3) jeśli nie będziemy potrzebować Państwa danych osobowych do celów przetwarzania ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (4) na czas rozpatrzenia wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 RODO);
e. prawo do przenoszenia danych – mają Państwo prawo do otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczących Państwa, które dostarczyli nam Państwo na podstawie umowy lub Państwa zgody, jeśli przetwarzanie następuje w sposób zautomatyzowany. Wówczas mogą Państwo zlecić nam również przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi, o ile jest to technicznie możliwe (art. 20 RODO);
f. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w dowolnym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem;
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli:
(1) są one przetwarzane w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego – wówczas sprzeciw nie wymaga uzasadnienia lub
(2) z uwagi na Państwa szczególną sytuację, w wypadku, gdy podstawą przetwarzania danych przez nas jest:
- niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) lub
- nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Po złożeniu sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać danych osobowych na ww. podstawach przetwarzania (art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO) chyba, że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 21 RODO).

Informujemy również, że szczegółowe regulacje dotyczące wyżej wymienionych Państwa praw zawarte są w RODO. Jeśli potrzebują Państwo bliższych informacji lub wskazówek dotyczących realizacji powyższych praw, uprzejmie prosimy o kontakt (informacje o możliwości kontaktu z nami zawarte są w punkcie 2 Informacji).

5. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców:
Dostęp do Państwa danych osobowych mają:
a. nasi pracownicy i współpracownicy na podstawie udzielonego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
b. podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych, tj.: podmioty świadczące na naszą rzecz usługi: księgowe, marketingowe, doradcze, prawne, informatyczne, kurierskie i pocztowe;
c. inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

6. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu:
Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:
Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Cel, podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego okresu, źródło pochodzenia danych osobowych a także informacja o wymogu podania danych osobowych oraz o ewentualnych konsekwencjach niepodania danych osobowych:

a. Informacje szczegółowe dedykowane dla osób, które są naszymi Klientami, tj. które zawarły z nami umowę:

Cel przetwarzania danych osobowych
Wykonanie umowy zawartej z nami, w tym dostarczenie towaru lub usługi
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego okresu
Okres konieczny do wykonania umowy
Źródło pochodzenia danych osobowych
Dane uzyskiwane są bezpośrednio od Państwa
Cel przetwarzania danych osobowych
Działania marketingowe związane z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, w tym wysyłanie ofert, informacji o towarach, usługach, promocjach
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest marketing naszych produktów lub usług lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Państwa zgoda marketingowa – jeżeli została wyrażona, art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego
Okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego okresu
Przez okres niezbędny do osiągnięcia założonego przez nas celu marketingowego, jednak nie dłużej niż do: złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu działań marketingowych lub jeśli wyrażali Państwo zgody marketingowe – do wycofania udzielonej zgody
Źródło pochodzenia danych osobowych
Dane uzyskiwane są bezpośrednio od Państwa
Cel przetwarzania danych osobowych
Ustalenie roszczeń, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym zawartą umową
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest ustalenie, dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami
Okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego okresu
Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Źródło pochodzenia danych osobowych
Dane uzyskiwane są bezpośrednio od Państwa
Cel przetwarzania danych osobowych
Wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa o charakterze podatkowym i rachunkowym, w tym prowadzenie dokumentacji księgowo - podatkowej
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w powiązaniu z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami prawa
Okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego okresu
Okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa
Źródło pochodzenia danych osobowych
Dane uzyskiwane są bezpośrednio od Państwa

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ O EWENTUALNYCH KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Podanie przez Państwa danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy oraz spełnienia przez nas prawnych obowiązków związanych z zawarciem i wykonaniem umowy jest warunkiem zawarcia z nami umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia z nami umowy.
2. Podanie przez Państwa danych osobowych dla celów naszej działalności marketingowej jest dobrowolne. Odmowa podania danych dla celów marketingowych będzie skutkować brakiem możliwości przesyłania Państwu informacji o naszych towarach, usługach, promocjach itp.

b. Informacje szczegółowe dedykowane dla osób, które w relacjach z nami występują w imieniu naszego Klienta (np. osoba wyznaczona przez Klienta do kontaktu przy wykonywaniu umowy, upoważniona do realizacji określonych czynności, upoważniona do reprezentowania Klienta, pracownik, współpracownik Klienta itp.):

Cel przetwarzania danych osobowych
Wykonanie umowy zawartej z nami, w tym dostarczenie towaru lub usługi
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest wykonywanie zawartych przez nas umów oraz prowadzenie obsługi Klienta
Okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego okresu
Okres, przez który w relacjach z nami występują Państwo w imieniu Klienta, nie dłużej niż okres konieczny do wykonania umowy
Źródło pochodzenia danych osobowych
Dane osobowe są uzyskiwane są od: Klienta, w imieniu którego Państwo występują lub bezpośrednio od Państwa
Cel przetwarzania danych osobowych
Działania marketingowe związane z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, w tym wysyłanie ofert, informacji o towarach, usługach, promocjach
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest marketing naszych produktów lub usług lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Państwa zgoda marketingowa – jeżeli została wyrażona, art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego
Okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego okresu
Przez okres niezbędny do osiągnięcia założonego przez nas celu marketingowego, jednak nie dłużej niż do: złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu działań marketingowych lub jeśli wyrażali Państwo zgody marketingowe – do wycofania udzielonej zgody
Źródło pochodzenia danych osobowych
Dane uzyskiwane są bezpośrednio od Państwa
Cel przetwarzania danych osobowych
Ustalenie roszczeń, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym zawartą umową
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest ustalenie, dochodzenie roszczeń oraz obrona przed roszczeniami
Okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego okresu
Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa
Źródło pochodzenia danych osobowych
Dane uzyskiwane są bezpośrednio od Państwa
Cel przetwarzania danych osobowych
Wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa o charakterze podatkowym i rachunkowym, w tym prowadzenie dokumentacji księgowo - podatkowej
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w powiązaniu z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami prawa
Okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego okresu
Okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa
Źródło pochodzenia danych osobowych
Dane uzyskiwane są bezpośrednio od Państwa

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ O EWENTUALNYCH KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Jeśli podają Państwo dane osobowe bezpośrednio, ich podanie jest dobrowolne, ale potrzebne do wykonania umowy zawartej przez nas z Klientem, w imieniu którego Państwo występują. Skutkiem odmowy podania danych mogą być utrudnienia w wykonaniu umowy zawartej z Klientem, w imieniu którego Państwo występują.
2. Podanie przez Państwa danych osobowych dla celów naszej działalności marketingowej jest dobrowolne. Odmowa podania danych dla celów marketingowych będzie skutkować brakiem możliwości przesyłania Państwu informacji o naszych towarach, usługach, promocjach itp.

c. Informacje szczegółowe dedykowane dla potencjalnych Klientów:

Cel przetwarzania danych osobowych
Podejmowanie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego okresu
Do chwili podjęcia decyzji o zawarciu lub nie zawarciu umowy
Źródło pochodzenia danych osobowych
Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa
Cel przetwarzania danych osobowych
Działania marketingowe związane z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, w tym wysyłanie ofert, informacji o towarach, usługach, promocjach
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest marketing naszych produktów lub usług lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Państwa zgoda marketingowa – jeżeli została wyrażona, art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego
Okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego okresu
Przez okres niezbędny do osiągnięcia założonego przez nas celu marketingowego, jednak nie dłużej niż do: złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu działań marketingowych lub jeśli wyrażali Państwo zgody marketingowe – do wycofania udzielonej zgody
Źródło pochodzenia danych osobowych
Dane uzyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub ze źródeł publicznie dostępnych

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ O EWENTUALNYCH KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Jeśli podają Państwo dane osobowe bezpośrednio, ich podanie jest dobrowolne, ale konieczne do podjęcia działań na Państwa rzecz przed zawarciem umowy tj. np. udzielenia odpowiedzi na zapytanie, prowadzenia negocjacji warunków umowy, przygotowania oferty, zawarcia umowy itp. Odmowa podania niezbędnych danych osobowych uniemożliwi nam podjęcia działań na Państwa rzecz przed zawarciem umowy tj. np. udzielenia odpowiedzi na zapytanie, prowadzenia negocjacji warunków umowy, przygotowania oferty, zawarcie umowy itp.
2. Podanie przez Państwa danych osobowych dla celów naszej działalności marketingowej jest dobrowolne. Odmowa podania danych dla celów marketingowych będzie skutkować brakiem możliwości przesyłania Państwu informacji o naszych towarach, usługach, promocjach itp.

d. Informacje szczegółowe dedykowane dla osób, które w relacjach z nami występują w imieniu naszego potencjalnego Klienta (tj. np. osoba wyznaczona przez potencjalnego Klienta, upoważniona do realizacji określonych czynności, pracownik, współpracownik potencjalnego Klienta itp.):

Cel przetwarzania danych osobowych
Podejmowanie działań przed zawarciem umowy na Państwa żądanie
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest podejmowanie działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta oraz prowadzenie obsługi Klienta art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego okresu
Do chwili podjęcia decyzji o zawarciu lub nie zawarciu umowy z Klientem
Źródło pochodzenia danych osobowych
Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub od potencjalnego Klienta, w imieniu którego Państwo występują
Cel przetwarzania danych osobowych
Działania marketingowe związane z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, w tym wysyłanie ofert, informacji o towarach, usługach, promocjach
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
art. 6 ust. 1 lit. f RODO – nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest marketing naszych produktów lub usług lub art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Państwa zgoda marketingowa – jeżeli została wyrażona art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 172 Prawa telekomunikacyjnego
Okres przechowywania danych osobowych lub kryteria ustalania tego okresu
Przez okres niezbędny do osiągnięcia założonego przez nas celu marketingowego, jednak nie dłużej niż do: złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu działań marketingowych lub jeśli wyrażali Państwo zgody marketingowe – do wycofania udzielonej zgody
Źródło pochodzenia danych osobowych
Dane uzyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub ze źródeł publicznie dostępnych

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ O EWENTUALNYCH KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Jeśli podają Państwo dane osobowe bezpośrednio, ich podanie jest dobrowolne, ale konieczne do podjęcia działań na rzecz podmiotu, w imieniu którego Państwo występują, tj. np. udzielenia odpowiedzi na zapytanie, prowadzenia negocjacji warunków umowy, przygotowania oferty, zawarcia umowy itp. Odmowa podania niezbędnych danych osobowych uniemożliwi nam podjęcia działań na rzecz podmiotu, w imieniu którego Państwo występują przed zawarciem umowy tj. np. udzielenia odpowiedzi na zapytanie, prowadzenia negocjacji warunków umowy, przygotowania oferty, zawarcia umowy itp.
2. Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych dla celów marketingowych będzie skutkować brakiem możliwości przesyłania informacji o naszych towarach, usługach, promocjach itp.